O PROJEKCIE

Okres realizacji: czerwiec 2021 – kwiecień 2024

Tytuł projektu: Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE

Nazwa programu: Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu’’ finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na działanie mające na celu „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi’’

Wartość całkowita: 4 529 239,13 PLN

Dofinansowanie: 3 849 853,20 PLN

ze środków MF EOG: 3 272 375,22 PLN
z budżetu państwa: 577 477,98 PLN

Wkład własny: 679 385,93 PLN

Cel projektu:
Celem nadrzędnym Projektu pn. “Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce” (akronim projektu: IAS/EcoSystemCARE) jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów, przede wszystkim nadrzecznych i lądowych (leśnych, łąkowych, murawowych), na negatywne skutki zmian klimatu poprzez ich kompleksową ochronę przed inwazyjnymi roślinami obcego pochodzenia, w szczególności gatunkami z rodzaju barszcz (Heracleum spp.), nawłoć (Solidago spp.), rdestowiec (Reynoutria spp.) i niecierpek (n. gruczołowaty Impatiens glandulifera)
Zakres przedmiotowy projektu:

1. Aktywna ochrona ekosystemów lądowych i nadrzecznych poprzez ograniczanie negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia (IAP – Invasive Alien Plants)
2. Wypracowanie, doskonalenie i testowanie innowacyjnych metod zwalczania IAP
3. Wczesna detekcja inwazyjnych gatunków roślin oraz źródeł ich rozprzestrzeniania poprzez podjęcie próby identyfikacji dróg ich rozprzestrzeniania się w ekosystemach / na obszarach objętych Projektem
4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu IAP na rodzimą przyrodę

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Lokalizacja projektu:

Projekt jest realizowany na obszarze trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego na terenie obszarów chronionych: dwóch parków narodowych, dwóch rezerwatów przyrody, czterech obszarów Natura 2000 oraz na obszarach nieobjętych ochroną tj. na obszarze 7 gmin: 3 w woj. śląskim (gmina miasta Katowice, gmina miasta Jaworzna i gmina Koszęcin), 3 w woj. małopolskim (gmina miasta Kraków, gmina
Skawina i gmina Świątniki Górne) oraz 1 w woj. podkarpackim (gmina Krempna).