RODO


Konferencja              Program


Klauzula informacyjna RODO dla uczestników Konferencji


Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, reprezentowany przez Rektora. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować z w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 2. przez e-mail: iod@us.edu.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  • wykonanie zadania publicznego uczelni, polegającego w szczególności na upowszechnianiu podczas konferencji osiągnięć nauki i kultury (art. 11 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce).

  Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji i organizacji konferencji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


  Okres przechowywania danych osobowych

  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.


  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Konferencja będzie prowadzona w formie zdalnej (on-line), zatem musi Pani/Pan wiedzieć, że włączenie kamery internetowej w trakcie trwania konferencji, która będzie transmitowana online za pośrednictwem platformy MS Teams wiąże się z rozpowszechnieniem Pani/Pana wizerunku w ramach prowadzonej konferencji. Udostępnienie wizerunku nie jest obowiązkowe, przez cały czas trwania konferencji nie ma konieczności włączania kamery internetowej, jest to dobrowolne.

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom przeprowadzającym kontrolę działań w projekcie pt. „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE”, w ramach którego organizowana jest niniejsza konferencja.


  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
  • prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.